Zoey 佐伊 - 名字含义

Zoey

发音:

中文翻译: 佐伊

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 29

名字特质

好名字 72%
72%
28% 坏名字
古典 27%
27%
73% 现代
强壮 43%
43%
45% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Zoe Judy Joy Lori Toni Julie Julia Holly Rosie Sonia

流行程度变化