Zoe 佐伊 - 名字含义

Zoe

发音:

中文翻译: 佐伊

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 40

来源: 希腊语

含义: 生命

名字特质

好名字 72%
72%
16% 坏名字
古典 43%
43%
57% 现代
强壮 64%
64%
44% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Zoey Judy Joy Lori Toni Julie Julia Holly Rosie Sonia

流行程度变化