Wilson 威尔森 - 名字含义

Wilson

发音:

中文翻译: 威尔森

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 622

来源: 德语

含义: 威尔之子

同名名人

  • Edward Wilson 爱德华·威尔逊:(1929~),美国生物学家,生物研究学者,理论家,1990年获世界自然基金会金奖。
  • Woodrow Wilson 伍德罗·威尔逊:(1856~1924),美国第二十八任总统(1913~1921), 因倡议创立国际联盟获1919诺贝尔和平奖。

名字特质

好名字 64%
64%
36% 坏名字
古典 84%
84%
20% 现代
强壮 75%
75%
25% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Willis Weston Dillon Will Wilbur William Wayne Willie Wesley Wade

流行程度变化