Willie 威利 - 名字含义

Willie

发音:

中文翻译: 威利

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 934

来源: 英语

含义: William的昵称

同名名人

  • Willie Hugh Nelson 威利·休·尼尔森:(1933~),美国乡村歌手、歌曲作家、诗人和演员。
  • Boxcar Willie 伯克斯卡·威利:(1931~1999),美国流浪歌手。

名字特质

好名字 44%
44%
50% 坏名字
古典 67%
67%
43% 现代
强壮 61%
61%
37% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Willis William Will Wesley Willard Wilbur Weston Wilson Philip Phillip

流行程度变化