Wanda 旺达 - 名字含义

Wanda

发音:

中文翻译: 旺达

名字性别: 女孩英文名

来源: 德语,斯拉夫语

含义: 汪达尔人部落,流浪者

名字特质

好名字 57%
57%
41% 坏名字
古典 74%
74%
26% 现代
强壮 75%
75%
21% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Sandra Miranda Anna Yolanda Amanda Rhonda Wendy Dana Jada Andrea

流行程度变化