Veronica 维罗妮卡 - 名字含义

Veronica

发音:

中文翻译: 维罗妮卡

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 357

来源: 拉丁语

含义: 真实的图像

名字特质

好名字 80%
80%
24% 坏名字
古典 74%
74%
26% 现代
强壮 65%
65%
27% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Verna Willie Monica Victoria Sonia Vera Bernice Wilma Wendy Felicia

流行程度变化