Valeria 瓦莱里亚 - 名字含义

Valeria

发音:

中文翻译: 瓦莱里亚

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 142

来源: 拉丁语

含义: 强壮的,勇敢的

同名名人

  • Valeria Bruni Tedeschi 瓦莱丽亚·布诺妮-泰特琪:(1964~),意大利演员。

名字特质

好名字 78%
78%
22% 坏名字
古典 57%
57%
35% 现代
强壮 69%
69%
37% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Valerie Maria Lillie Lily Alexa Amelia Adriana Marian Mariah Alicia

流行程度变化