Sofia 索菲亚 - 名字含义

Sofia

发音:

中文翻译: 索菲亚

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 17

名字特质

好名字 76%
76%
24% 坏名字
古典 70%
70%
22% 现代
强壮 47%
47%
47% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Sophia Sonia Sonya Sue Sophie Susie Sierra Felicia Zoey Monica

流行程度变化