Serenity 宁静 - 名字含义

Serenity

发音:

中文翻译: 宁静

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 76

名字特质

好名字 75%
75%
29% 坏名字
古典 44%
44%
50% 现代
强壮 45%
45%
67% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Nina Trinity Sonia Nichole Verna Sandy Sheri Angelina Wendy Anita

流行程度变化