Philip 菲利普 - 名字含义

Philip

发音:

中文翻译: 菲利普

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 439

来源: 希腊语

含义: 爱马人

同名名人

  • Philip Prine 菲利普·普林亲王:(1921~),即爱丁堡公爵,英国女王伊丽莎白二世之夫,希腊和丹麦的安德鲁亲王之子。

名字特质

好名字 71%
71%
23% 坏名字
古典 90%
90%
20% 现代
强壮 74%
74%
26% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Phillip Felix Willie Freddie Eli Willis Fernando Perry William Fredrick

流行程度变化