Orlando 奥兰多 - 名字含义

Orlando

发音:

中文翻译: 奥兰多

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 666

来源: 古德语

含义: 有名的地方,Roland的异体

同名名人

  • Vittorio Emanuele Orlando 维托里奥·埃曼努尔·奥兰多:(1860~1952),意大利政治家,曾任意大利总理(1917~1919)。

名字特质

好名字 69%
69%
21% 坏名字
古典 72%
72%
32% 现代
强壮 80%
80%
14% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Armando Randy Alan Roland Alejandro Nolan Allan Ronald Leonardo Landon

流行程度变化