Olivia 奥莉维亚 - 名字含义

Olivia

发音:

中文翻译: 奥莉维亚

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 2

来源: 拉丁语

含义: 撖榄树

同名名人

  • Olivia Birkelund 奥莉维亚·伯克朗德:(1963~),美国演员。
  • Olivia Newton-John 奥莉维亚·纽顿·约翰:(1948~),澳大利亚歌手和演员,荣获1974年格莱美奖。

名字特质

好名字 76%
76%
24% 坏名字
古典 71%
71%
27% 现代
强壮 55%
55%
57% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Alicia Amelia Lillian Lisa Lydia Ariel Valeria Aaliyah Callie Angelina

流行程度变化