Nevaeh 内瓦 - 名字含义

Nevaeh

发音:

中文翻译: 内瓦

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 85

名字特质

好名字 37%
37%
55% 坏名字
古典 15%
15%
77% 现代
强壮 42%
42%
64% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Nina Nellie Anita Angelica Angela Monica Vera Melinda Belinda Sheila

流行程度变化