Neil 尼尔 - 名字含义

Neil

发音:

中文翻译: 尼尔

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 626

来源: 盖尔语

含义: 得胜者;勇敢的人

名字特质

好名字 76%
76%
32% 坏名字
古典 70%
70%
24% 现代
强壮 75%
75%
23% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Neal Nick Nicolas Noel Nicholas Nelson Gilbert Willie Jerry Elmer

流行程度变化