Liliana 莉莉 - 名字含义

Liliana

发音:

中文翻译: 莉莉

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 109

名字特质

好名字 76%
76%
22% 坏名字
古典 59%
59%
51% 现代
强壮 33%
33%
59% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Lillie Lillian Lily Billie Jillian Ellie Willie Juliana Lisa Ariana

流行程度变化