Liliana 莉莉 - 名字含义

Liliana

发音:

中文翻译: 莉莉

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 109

名字特质

好名字 72%
72%
18% 坏名字
古典 53%
53%
45% 现代
强壮 36%
36%
62% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Lillie Lillian Lily Billie Jillian Ellie Willie Juliana Lisa Ariana

流行程度变化