Liliana 莉莉 - 名字含义

Liliana

发音:

中文翻译: 莉莉

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 109

名字特质

好名字 83%
83%
29% 坏名字
古典 51%
51%
43% 现代
强壮 36%
36%
62% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Lillie Lily Lillian Jillian Billie Ellie Ariana Willie Nellie Leslie

流行程度变化