Liliana 莉莉 - 名字含义

Liliana

发音:

中文翻译: 莉莉

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 109

名字特质

好名字 80%
80%
26% 坏名字
古典 51%
51%
43% 现代
强壮 43%
43%
69% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Lillie Lillian Lily Billie Jillian Ellie Willie Juliana Lisa Ariana

流行程度变化