Leonardo 莱昂纳多 - 名字含义

Leonardo

发音:

中文翻译: 莱昂纳多

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 92

名字特质

好名字 69%
69%
19% 坏名字
古典 92%
92%
16% 现代
强壮 77%
77%
17% 精致










会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录



相似的英文名

Leonard Ronald Armando Orlando Leon Leo Fernando Lorenzo Lynn Gerardo

流行程度变化