Leonardo 莱昂纳多 - 名字含义

Leonardo

发音:

中文翻译: 莱昂纳多

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 92

名字特质

好名字 72%
72%
22% 坏名字
古典 87%
87%
11% 现代
强壮 78%
78%
18% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Leonard Ronald Armando Orlando Leon Leo Fernando Lorenzo Lynn Gerardo

流行程度变化