Leon 利昂 - 名字含义

Leon

发音:

中文翻译: 利昂

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 238

来源: 拉丁语

含义: 狮子

同名名人

  • Leon Trotsky 列夫·托洛茨基:(1879~1940),苏联共产党、第四国际领袖,革命家、军事家、政治理论家、作家。

名字特质

好名字 69%
69%
19% 坏名字
古典 75%
75%
33% 现代
强壮 77%
77%
13% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Leo Leland Liam Leroy Logan Loren Leonard Lonnie Lorenzo Lance

流行程度变化