Karina 卡丽娜 - 名字含义

Karina

发音:

中文翻译: 卡丽娜

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 600

名字特质

好名字 73%
73%
19% 坏名字
古典 49%
49%
39% 现代
强壮 48%
48%
40% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Katrina Carla Karla Adriana Caroline Dana Sabrina Briana Angelina Camila

流行程度变化