Juliana 朱莉安娜 - 名字含义

Juliana

发音:

中文翻译: 朱莉安娜

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 151

来源: 西班牙语

含义: Julian的阴性

名字特质

好名字 80%
80%
26% 坏名字
古典 67%
67%
23% 现代
强壮 56%
56%
56% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Julia Brianna Arianna Gianna Julie Juanita Breanna Diana Deanna Yolanda

流行程度变化