Juliana 朱莉安娜 - 名字含义

Juliana

发音:

中文翻译: 朱莉安娜

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 151

来源: 西班牙语

含义: Julian的阴性

名字特质

好名字 82%
82%
28% 坏名字
古典 68%
68%
24% 现代
强壮 50%
50%
50% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Julia Brianna Gianna Arianna Juanita Jillian Julie Breanna Jean Diana

流行程度变化