Julia 朱莉娅 - 名字含义

Julia

发音:

中文翻译: 朱莉娅

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 93

来源: 拉丁语

含义: 年轻的,呢称Julie,Juliet

名字特质

好名字 82%
82%
28% 坏名字
古典 76%
76%
22% 现代
强壮 55%
55%
51% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Juliana Julie Aaliyah Jillian Holly Judy Jessica Lillian Lindsay Zoey

流行程度变化