Jorge 乔治 - 名字含义

Jorge

发音:

中文翻译: 乔治

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 261

名字特质

好名字 70%
70%
24% 坏名字
古典 57%
57%
43% 现代
强壮 93%
93%
15% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Giovanni George Jonah Joe Joshua Carlos Joey Jerome Jared Archie

流行程度变化