Jesus 杰西 - 名字含义

Jesus

发音:

中文翻译: 杰西

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 148

来源: 希伯来语

含义: 上帝会帮助

同名名人

  • Jesus 耶稣:(约公元前4年~约公元30年),传说中的基督教创始人、救世主,基督徒们相信耶稣是上帝的儿子和救世主。

名字特质

好名字 55%
55%
39% 坏名字
古典 86%
86%
26% 现代
强壮 78%
78%
32% 精致










会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录



相似的英文名

Jessie Jesse Jimmie Jace Jamie Jackie Jerry Jimmy Jeremiah Jake

流行程度变化