Jessica 杰西卡 - 名字含义

Jessica

发音:

中文翻译: 杰西卡

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 312

来源: 希伯来语

含义: 上帝的恩宠

同名名人

  • Jessica Lange 杰西卡·兰格:(1949~),美国演员和制片人,因出演《窈窕淑男》获奥斯卡最佳女配角奖。
  • Jessica Tandy 杰西卡·坦迪:(1909~1994),美国演员,因出演《为戴西小姐开车》》获奥斯卡最佳女主角奖。

名字特质

好名字 80%
80%
28% 坏名字
古典 48%
48%
42% 现代
强壮 57%
57%
51% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Jessie Jillian Jamie Jackie Jill Angelica Jean Janice Jacqueline Jade

流行程度变化