Jean 吉恩 - 名字含义

Jean

发音:

中文翻译: 吉恩

名字性别: 女孩英文名

来源: 希伯来语

含义: 上帝是仁慈的

名字特质

好名字 58%
58%
48% 坏名字
古典 70%
70%
20% 现代
强壮 72%
72%
24% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Jane Jill Jade Jeanne Gina Janice Jessie Jeanette Jillian Jeannette

流行程度变化