Jazmin 贾兹明 - 名字含义

Jazmin

发音:

中文翻译: 贾兹明

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 606

名字特质

好名字 57%
57%
37% 坏名字
古典 16%
16%
76% 现代
强壮 54%
54%
48% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Jasmine Jamie Jillian Jane Janice Jean Amy Jacqueline Gianna Janie

流行程度变化