Heidi 海蒂 - 名字含义

Heidi

发音:

中文翻译: 海蒂

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 351

名字特质

好名字 79%
79%
27% 坏名字
古典 70%
70%
26% 现代
强壮 54%
54%
52% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Hattie Hailey Harriet Katie Haley Hazel Brandi Harper Melinda Belinda

流行程度变化