Gianna 吉安娜 - 名字含义

Gianna

发音:

中文翻译: 吉安娜

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 80

名字特质

好名字 82%
82%
30% 坏名字
古典 61%
61%
29% 现代
强壮 57%
57%
31% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Anna Jane Brianna Deanna Juliana Joanna Jada Ann Hannah Jean

流行程度变化