Genesis 吉妮西丝 - 名字含义

Genesis

发音:

中文翻译: 吉妮西丝

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 57

名字特质

好名字 59%
59%
39% 坏名字
古典 30%
30%
60% 现代
强壮 62%
62%
30% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Denise Janice Jillian Jean Jane Jasmine Gina Renee Iris Kim

流行程度变化