Erica 埃丽卡 - 名字含义

Erica

发音:

中文翻译: 埃丽卡

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 899

来源: 拉丁语,古诺斯语

含义: 永远的统治者

名字特质

好名字 82%
82%
28% 坏名字
古典 56%
56%
36% 现代
强壮 72%
72%
34% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Alicia Angelica Amelia Erika Ariana Alice Iris Angelina Cecilia Kayla

流行程度变化