Erica 埃丽卡 - 名字含义

Erica

发音:

中文翻译: 埃丽卡

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 899

来源: 拉丁语,古诺斯语

含义: 永远的统治者

名字特质

好名字 83%
83%
29% 坏名字
古典 64%
64%
44% 现代
强壮 67%
67%
29% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Alicia Angelica Amelia Erika Ariana Alice Vera Iris Angelina Cecilia

流行程度变化