Duane 杜安 - 名字含义

Duane

发音:

中文翻译: 杜安

名字性别: 男孩英文名

名字特质

好名字 52%
52%
56% 坏名字
古典 63%
63%
37% 现代
强壮 82%
82%
30% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Dan Dean Juan Dana Daniel Danny Darren Dale Damon Damien

流行程度变化