Duane 杜安 - 名字含义

Duane

发音:

中文翻译: 杜安

名字性别: 男孩英文名

名字特质

好名字 51%
51%
55% 坏名字
古典 65%
65%
39% 现代
强壮 77%
77%
25% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Dan Dean Juan Dana Daniel Danny Darren Dale Damon Damien

流行程度变化