Diane 黛安 - 名字含义

Diane

发音:

中文翻译: 黛安

名字性别: 女孩英文名

来源: 拉丁语

含义: Diana的昵称

名字特质

好名字 79%
79%
29% 坏名字
古典 81%
81%
13% 现代
强壮 54%
54%
50% 精致










会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录



相似的英文名

Diana Dana Dianne Marian Danielle Darlene Daisy Deanna Dawn Daniela

流行程度变化