Diane 黛安 - 名字含义

Diane

发音:

中文翻译: 黛安

名字性别: 女孩英文名

来源: 拉丁语

含义: Diana的昵称

名字特质

好名字 73%
73%
23% 坏名字
古典 81%
81%
13% 现代
强壮 54%
54%
50% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Diana Dana Dianne Marian Danielle Darlene Daisy Deanna Dawn Daniela

流行程度变化