Brody 布罗迪 - 名字含义

Brody

发音:

中文翻译: 布罗迪

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 156

名字特质

好名字 73%
73%
31% 坏名字
古典 32%
32%
72% 现代
强壮 79%
79%
15% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Bruce Brady Floyd Brad Brendan Bradley Blake Bobby Rodney Bryson

流行程度变化