Brody 布罗迪 - 名字含义

Brody

发音:

中文翻译: 布罗迪

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 156

名字特质

好名字 74%
74%
32% 坏名字
古典 24%
24%
64% 现代
强壮 78%
78%
14% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Bruce Brady Floyd Brad Brendan Bradley Blake Bobby Rodney Bryson

流行程度变化