Brittany 布列塔尼 - 名字含义

Brittany

发音:

中文翻译: 布列塔尼

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 879

名字特质

好名字 68%
68%
20% 坏名字
古典 34%
34%
66% 现代
强壮 56%
56%
46% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Bridget Brianna Brittney Rita Breanna Bella Briana Belinda Blanche Beulah

流行程度变化