Brittany 布列塔尼 - 名字含义

Brittany

发音:

中文翻译: 布列塔尼

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 879

名字特质

好名字 75%
75%
27% 坏名字
古典 33%
33%
65% 现代
强壮 51%
51%
41% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Briana Bridget Brittney Brianna Brandy Rita Breanna Bella Belinda Blanche

流行程度变化