Brianna 布丽安娜 - 名字含义

Brianna

发音:

中文翻译: 布丽安娜

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 132

名字特质

好名字 69%
69%
27% 坏名字
古典 31%
31%
63% 现代
强壮 64%
64%
36% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Briana Breanna Juliana Arianna Gianna Bianca Deanna Blanche Brittany Brittney

流行程度变化