Brad 布拉德 - 名字含义

Brad

发音:

中文翻译: 布拉德

名字性别: 男孩英文名

名字特质

好名字 68%
68%
30% 坏名字
古典 28%
28%
66% 现代
强壮 77%
77%
15% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Bradley Blake Brandon Brady Brayden Claude Brian Bryan Bernard Bruce

流行程度变化