Ava 艾娃 - 名字含义

Ava

发音:

中文翻译: 艾娃

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 3

来源: 拉丁语

含义: 鸟

名字特质

好名字 74%
74%
26% 坏名字
古典 55%
55%
55% 现代
强壮 45%
45%
47% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Ada Anita Ida Ana Ariana Arianna Anna Marian Mariah Abigail

流行程度变化