Antonio 安东尼奥 - 名字含义

Antonio

发音:

中文翻译: 安东尼奥

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 163

名字特质

好名字 72%
72%
26% 坏名字
古典 70%
70%
22% 现代
强壮 77%
77%
21% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Anthony Andy Andre Andres Andrew Brandon Donnie Danny Armando Landon

流行程度变化