Angie 安吉 - 名字含义

Angie

发音:

中文翻译: 安吉

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 716

名字特质

好名字 64%
64%
40% 坏名字
古典 23%
23%
67% 现代
强壮 52%
52%
42% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Angel Annie Angela Angelina Anne Anita Angelica Ann Agnes Annette

流行程度变化