Angelina 安杰莉娜 - 名字含义

Angelina

发音:

中文翻译: 安杰莉娜

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 233

来源: 拉丁语

含义: 天使般的,Angela的昵称

同名名人

  • Angelina Jolie 安杰莉娜·茱莉:(1975~),美国演员。

名字特质

好名字 80%
80%
26% 坏名字
古典 64%
64%
36% 现代
强壮 36%
36%
52% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录


相似的英文名

Angela Angelica Angie Angel Daniela Jillian Annie Amelia Caitlin Anne

流行程度变化