Angelina 安杰莉娜 - 名字含义

Angelina

发音:

中文翻译: 安杰莉娜

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 233

来源: 拉丁语

含义: 天使般的,Angela的昵称

同名名人

  • Angelina Jolie 安杰莉娜·茱莉:(1975~),美国演员。

名字特质

好名字 75%
75%
21% 坏名字
古典 63%
63%
35% 现代
强壮 36%
36%
52% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Angela Angelica Angie Angel Anita Daniela Jillian Arianna Annie Amelia

流行程度变化