Angelica 安杰莉卡 - 名字含义

Angelica

发音:

中文翻译: 安杰莉卡

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 546

来源: 拉丁语

含义: 天使般的

名字特质

好名字 77%
77%
23% 坏名字
古典 60%
60%
28% 现代
强壮 36%
36%
52% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Angela Angelina Angie Angel Anita Daniela Alicia Annie Anne Aaliyah

流行程度变化