Angela 安杰拉 - 名字含义

Angela

发音:

中文翻译: 安杰拉

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 264

来源: 希腊语

含义: 上帝的信使

同名名人

  • Angela Voigt 安杰拉·沃伊特:(1951~),德国运动员,奥运会跳远冠军。

名字特质

好名字 82%
82%
28% 坏名字
古典 65%
65%
27% 现代
强壮 44%
44%
50% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Angelina Angelica Angie Angel Anita Daniela Annie Anna Sandra Anne

流行程度变化