Andrew 安德鲁 - 名字含义

Andrew

发音:

中文翻译: 安德鲁

名字性别: 男孩英文名

今年流行度排名: 43

来源: 英语,希腊语,苏格兰语

含义: 雄壮的,勇敢的。

同名名人

  • Andrew Jackson 安德鲁·杰克逊:(1767~1845),美国总统(1829-1837)。
  • Andrew Johnson 安德鲁·约翰逊:(1808~1875),美国总统(1865-1869)。

名字特质

好名字 76%
76%
24% 坏名字
古典 63%
63%
37% 现代
强壮 71%
71%
17% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Andre Andres Andy Angel Arnold Drew Randall Daniel Manuel Zane

流行程度变化