Amelia 阿米莉亚 - 名字含义

Amelia

发音:

中文翻译: 阿米莉亚

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 8

来源: 日耳曼语

含义: 劳动,勤奋,昵称Millie

同名名人

  • Amelia Earhart 阿米莉亚·埃尔哈特:(1898~1937),美国女性飞行员和女权主义者,第一个独自飞越大西洋的女飞行员。

名字特质

好名字 80%
80%
26% 坏名字
古典 63%
63%
27% 现代
强壮 54%
54%
56% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Pamela Alicia Camila Aaliyah Miriam Angela Melinda Angelina Alma Angelica

流行程度变化