Amber 安伯 - 名字含义

Amber

发音:

中文翻译: 安伯

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 471

来源: 阿拉伯语

含义: 琥珀,宝石

名字特质

好名字 75%
75%
21% 坏名字
古典 40%
40%
56% 现代
强壮 52%
52%
40% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Ann Ana Mabel Antoinette Anna Anne Annie Angie Carmen Alberta

流行程度变化