Alicia 艾丽西亚 - 名字含义

Alicia

发音:

中文翻译: 艾丽西亚

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 391

来源: 西班牙语

含义: 高贵的,Alice的异体

同名名人

  • Alicia Keys 艾丽西亚·凯斯:(1981~),美国R&B音乐界在进入新世纪之后冉冉升起的一名新生代女歌手。

名字特质

好名字 75%
75%
19% 坏名字
古典 50%
50%
50% 现代
强壮 53%
53%
59% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Aaliyah Alice Patricia Cecilia Alyssa Amelia Olivia Angelica Lillian Ariana

流行程度变化