Alexia 亚历克西亚 - 名字含义

Alexia

发音:

中文翻译: 亚历克西亚

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 517

来源: 英语

含义: 人类的帮手和防卫者,Alexis的阴性

名字特质

好名字 75%
75%
23% 坏名字
古典 37%
37%
65% 现代
强壮 60%
60%
32% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Alexa Alexis Aaliyah Alicia Alyssa Alexandra Alexandria Amelia Alma Angelica

流行程度变化