Alexa 亚历克萨 - 名字含义

Alexa

发音:

中文翻译: 亚历克萨

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 90

来源:

含义: 1.Alexandra的昵称+++2.Alexan-dria的昵称+++3.Alexandrina的昵称

名字特质

好名字 69%
69%
19% 坏名字
古典 39%
39%
71% 现代
强壮 55%
55%
41% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Alexis Alyssa Alma Alicia Alexandra Alexandria Aaliyah Amelia Alberta Ariel

流行程度变化