Adrianna 阿德里安娜 - 名字含义

Adrianna

发音:

中文翻译: 阿德里安娜

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 414

名字特质

好名字 71%
71%
19% 坏名字
古典 59%
59%
33% 现代
强壮 53%
53%
41% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Arianna Adriana Ariana Adrienne Diana Madeline Ada Madelyn Marianne Deanna

流行程度变化