Adriana 阿德瑞娜 - 名字含义

Adriana

发音:

中文翻译: 阿德瑞娜

名字性别: 女孩英文名

今年流行度排名: 240

来源: 加泰罗尼亚语

含义: Adrian的阴性

同名名人

  • Adriana Lima 阿德瑞娜·利玛:(1981~),巴西名模。

名字特质

好名字 77%
77%
23% 坏名字
古典 70%
70%
38% 现代
强壮 67%
67%
29% 精致


会员可以查看更多的名字特质,请先免费注册或者登录相似的英文名

Ariana Arianna Adrienne Ada Diana Marian Diane Amanda Madeline Sabrina

流行程度变化